Hoolekogu

Nimi Staatus Positsioon Kontakt
Margit Murumägi vilistlaste esindaja esimees margit.murumagi@gmail.com
Ain Suurkaev vilistlaste esindaja liige ain.suurkaev@gmail.com
Merike Sikk õppenõukogu esindaja liige merike66@gmail.com
Karl Meos õppenõukogu esindaja liige meos.karl@gmail.com
Jaanika Heidmets põhikooliastme vanemate esindaja liige jaanikaheidmets@gmail.com
Jane Palu gümnaasiumiastme vanemate esindaja liige jane.palu.jp@gmail.com
Eiko Onga kooli toetava organisatsiooni esindaja liige eiko@hakaplast.ee
Madis Viise vallavolikogu esindaja liige madis.viise@kadrina.ee
Laura Anton õpilasesinduse esindaja liige laura.anton@kadrina.edu.ee

Hoolekogu koosoleku protokollid (PDF):

Hoolekogu otsused (PDF):

Väljavõte Kadrina Keskkooli põhimäärusest:

§ 15. Kooli hoolekogu

(1) Kooli hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesandeks on kooli õpilaste, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel. Kooli hoolekogu:

  1. teeb ettepanekuid õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomiseks
  2. osaleb kooli arengukava, eelarve ja muude kooli tegevust puudutavate dokumentide ettevalmistamisel;
  3. kuulab ära vähemalt üks kord aastas kooli direktori aruande õppe ja kasvatuse korralduse kohta koolis;
  4. arutab õpilaste ja vanemate pöördumisi õpetamist ja kasvatamist puudutavates vaidlusküsimustes,
  5. täidab muid hoolekogule seadustes ja nende alusel pandud ülesandeid.

(2) Kooli hoolekogu on vähemalt üheksaliikmeline. Kooli hoolekogusse kuulub üks Kadrina vallavolikogu esindaja, kaks õppenõukogu esindajat, üks õpilaste esindaja, kaks vanemate esindajat (nii põhikooli- kui ka gümnaasiumiõpilaste vanemate esindajad), kaks vilistlaste esindajat, üks kooli toetava organisatsiooni esindaja.

(3) Hoolekogu koosseisu ja selle muudatused kinnitab vallavalitsus. Hoolekogu koosseis kinnitatakse neljaks aastaks. Hoolekogu töökorra koostab hoolekogu ja selle kehtestab vallavalitsus.

(4) Hoolekogu moodustamise algatab vallavalitsus, kes määrab tähtaja esindajate esitamiseks. Määratud tähtajaks esindaja esitamata jätmisel korraldab esindajate nimetamise vallavalitsus.

(5) Hoolekogu koosoleku kohta koostatakse protokoll, mille allkirjastavad koosoleku juhataja ja protokollija. Koosoleku protokolli kantakse toimumise aeg ja koht, osavõtjate nimed, arutlusel olnud küsimused, nende kohta esitatud ettepanekud ja vastuvõetud otsused ning hääletustulemused. Koosoleku protokoll esitatakse kooli kantseleisse hiljemalt seitsme tööpäeva jooksul koosoleku toimumisest arvates.

(6) Hoolekogu esitab vallavalitsusele iga aasta 31. augustiks kirjaliku ülevaate möödunud õppeaasta tegevusest.

Loe lisaks: Riigi üldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord.

Stuudium - Kadrina Keskkool

Kadrina Keskkooli kogupäevakool
KiVa programm - Kadrina Keskkool
VEPA metoodika - Kadrina Keskkool
RIKSWEB - raamatukogu e-kataloog
Kadrina Keskkooli koolivormi e-pood

CADrina ITi ja NUTIfestival
Kadrina Keskkooli juubelinäitus
Erasmus+

Kes on lehel

Meil on lehel 1 külaline ja

Vaata, mis on uut Kadrina valla kodulehel

Euroopa Liidu struktuurifondid

Erasmus+

Haridus- ja Noorteamet

Tartu Ülikool

Tallinna Tehnikaülikool

Eesti Lennuakadeemia

Tervist edendavad koolid (TEK)

VEPA Käitumisoskuste Mäng

ProgeTiigri programm

Kiusamisvaba Kool

KiVa programm

Ettevõtlik Kool   EMU logo transparent 01 unescologo
Kadrina Keskkool otsib oma meeskonda eesti keele ja kirjanduse õpetajat, koolipsühholoogi ja matemaatikaõpetajat. Pakume tööd