Tugisüsteem

Kadrina Keskkooli tugisüsteemi ülesandeks on ennetada õpi -ja käitumisraskuseid ning varakult märgata ja välja selgitada, millist tuge õpilane vajab. Õpilase toetamiseks leitakse üheskoos võimalused sobiva arengu -ja õpikeskkonna loomiseks ning osutatakse vajalikke tugiteenuseid.
 
Tugisüsteemi tegevus on reguleeritud vastava korra alusel ning töötab õpilast nõustava ja toetava võrgustikutöö põhimõttel, mida koordineerib direktori poolt määratud HEV-koordinaator (tugiteenuste juht). 
 
Tugisüsteemi kuuluvad koolijuht, aineõpetajad, klassijuhatajad, õppejuhid, HEV-koordinaator (tugiteenuste juht), eripedagoog, sotsiaalpedagoog, koolipsühholoog, logopeed, abiõpetajad, õpiabiõpetajad, õpilaskodu kasvatajad, kooliõde, raamatukoguhoidja, huvijuht, tugiisikud jm toetav personal.

Kadrina Keskkooli tugisüsteemi kuuluvad:

HEV-koordinaator
 
Kadrina Keskkooli HEV-koordinaator 1.kooliastmes on Mirell Viru
Telefon: 322 5669, e-post: mirell.viru@kadrina.edu.ee
1. kooliastme HEV-koordinaatori kabinet asub C-korpuse I korrusel
 
Kadrina Keskkooli HEV-koordinaator 2. ja 3. kooliastmes ning tugiteenuste juht on Kai Tamm
Telefon: 322 5652, e-post: kai.tamm@kadrina.edu.ee
2. ja 3. kooliastme HEV-koordinaatori ja tugiteenuste juhi kabinet asub C-korpuse I korrusel
 

HEV-koordinaator toetab ja juhendab õpetajat haridusliku erivajaduse väljaselgitamisel, nõustab vanemat ning teeb õpetajale ja direktorile ettepanekuid edaspidiseks pedagoogiliseks tööks, koolis pakutavate õpilase arengut toetavate meetmete rakendamiseks või lisauuringute tegemiseks ning ühelt haridustasemelt teisele ülemineku toetamiseks.

Sotsiaalpedagoog

Kadrina Keskkooli sotsiaalpedagoog on Elin Lemberg.

Telefon: 322 5655, e-post: elin.lemberg@kadrina.edu.ee

Sotsiaalpedagoogi kabinet asub C-korpuse I korrusel.

Kooli sotsiaalpedagoogi töö eesmärgiks on korraldada ja arendada sotsialiseerumistuge ning toetada isiku arengut võrgustikutöö kaudu ning sotsiaalpedagoogiliste meetoditega.

Eripedagoog
 

Kadrina Keskkooli eripedagoog on Mirell Viru.

Telefon: 322 5669, e-post: mirell.viru@kadrina.edu.ee

Eripedagoogi kabinet asub C-korpuse I korrusel.

Eripedagoogi töö eesmärk on toetada ja suunata eakaaslastest eristuva õppija arengut, arvestades õppekava(de) nõudeid ja võimalusi. Eripedagoog hindab õppija õpioskuste ja arengu taset, kavandab õppetegevust õppija erivajadustest lähtuvalt, õpetab toetavas ja turvalises keskkonnas.

Koolipsühholoog

Kadrina Keskkooli koolipsühholoogi ametikoht on täitmata.

Koolipsühholoogi ülesandeks on õpilaste arengu toetamine koostöös pere, haridustöötajate ja teiste spetsialistidega. Koolipsühholoog hindab laste arengut mõjutavaid tegureid, kavandab ja juhib sekkumisi ning töötab koostöövõrgustikus teiste erialade spetsialistidega.

Õpilase märkamine:

Märkajad

 • Õpetajad, sh abiõpetajad
 • Juhtkond (direktor, korraldusjuht, koolijuht, arendusjuht, huvijuht, kantselei juhataja, õppejuhid)
 • Tugispetsialistid (sotsiaalpedagoog, psühholoog, eripedagoog, tugiteenuste juht, kooliõde)
 • Toetav personal (raamatukogutöötaja, riidehoidjad, it-spetsialist, haridustehnoloog, toitlustusteenindajad, puhastusteenindajad, majahoidja, õpilaskodu kasvatajad, tugiisik(ud))
 • Lapsevanemad
 • Koolikaaslased
 • Noorsootöötaja
 • Kohalik omavalitsus (psühholoog, logopeed, lastekaitsespetsialist, sotsiaaltöötaja, peretöötaja)

Klassijuhataja

Õpilase toetamine klassi tasandil.

I tasandi meetmete rakendamine:

 • Suhtlus lapsevanemaga (sh arenguvestlus, nõustamine, kokkulepped aineõpetajatega)
 • Tunniväline lisatöö (konsultatsioon, kogupäevakool)
 • Õppe individualiseerimine
 • Õpe tasemerühmades
 • Õpiabiplaan
 • Täiendav õppetöö
 • Huviring(id)
 • Õpilaskodu
 • Õpituba

Tugiteenuste juht (HEVKO)

 • Toetab ja juhendab õpetajat haridusliku erivajaduse väljaselgitamisel
 • Koordineerib koolisisest ja -välist võrgustikutööd

Koolisisene koostöövõrgustik

 • Lapsevanem (rakendab lapsele soovitatud meetmeid)
 • Õpetaja
 • Tugispetsialistid
 • Juhtkond (tagab vajaliku ressursi)

II tasandi meetmete rakendamine:

 • Toevajaduste väljaselgitamine kooli tugispetsialistide ja õpetajate koostöös
 • Õpilase individuaalse arengu jälgimise kaardi (IAJK) avamine
 • Vanema nõusolekul ja kooli nõustamismeeskonna otsusel õpilasele tugispetsialistide või muu õpilase arengut toetava meetme pakkumine

 • Individuaalse õppekava koostamine ja rakendamine

 • Käitumise tugikava

 • Vajadusel koostöö kooliväliste spetsialistidega ja lisauuringute soovitamine

Kooliväline koostöövõrgustik

 • Kohalik omavalitsus (KOV)
 • Rajaleidja
 • Tervishoid
 • Noorsootöötaja
 • Piirkonnapolitsei

III tasandi meetmete rakendamine:

 • Koolivälise nõustamismeeskonna (Rajaleidja) otsuse rakendamine vanema nõusolekul
 • Õpe eriklassis kuni 12 õpilasega (tõhustatud tugi)

 • Õpe eriklassis kuni 6 õpilasega (eritugi)

 • Terviseseisundist tuleneva koduõppe rakendamine

 • IÕK koostamine ja rakendamine, millega vähendatakse või asendatakse riiklikus õppekavas ettenähtud õpitulemusi ühes või mitmes aines, vabastatakse õpilane kohustusliku õppeaine õppimisest

 • Õpe põhikooli lihtsustatud riiklikul õppekaval

 • Individuaalõpe

 • Koduõpe (sh lapsevanema avalduse alusel)

 • Haiglaõpe

Tugiteenuste koordineerija hindab sekkumise tulemuslikkust

1.Juhtumi lõpetamine

VÕI

2. Uute eesmärkide seadmine

Stuudium - Kadrina Keskkool

Kadrina Keskkooli kogupäevakool
KiVa programm - Kadrina Keskkool
VEPA metoodika - Kadrina Keskkool
RIKSWEB - raamatukogu e-kataloog
Kadrina Keskkooli koolivormi e-pood

CADrina ITi ja NUTIfestival
Kadrina Keskkooli juubelinäitus
Erasmus+

Kes on lehel

Meil on lehel 1 külaline ja

Vaata, mis on uut Kadrina valla kodulehel

Euroopa Liidu struktuurifondid

Erasmus+

Haridus- ja Noorteamet

Tartu Ülikool

Tallinna Tehnikaülikool

Eesti Lennuakadeemia

Tervist edendavad koolid (TEK)

VEPA Käitumisoskuste Mäng

ProgeTiigri programm

Kiusamisvaba Kool

KiVa programm

Ettevõtlik Kool   EMU logo transparent 01 unescologo
Kadrina Keskkool otsib oma meeskonda eesti keele ja kirjanduse õpetajat, koolipsühholoogi ja matemaatikaõpetajat. Pakume tööd