COVID-19
.
Õppetöö
Kadrina Keskkooli õppekava üldosa ning ainekavad ART
Õpilaste nõustamine ja õpiabi kord Kadrina Keskkoolis PDF
Kadrina Keskkooli gümnaasiumiastme hindamisjuhend PDF
Kadrina Keskkooli põhikooli hindamisjuhend (I-III kooliaste) PDF
Kadrina Keskkooli hindamisjuhend kehalises kasvatuses PDF
Õpilasuurimus ja praktiline töö
Loovtöö korraldusjuhend Kadrina Keskkoolis PDF
Praktilise ja uurimistöö korraldusjuhend Kadrina Keskkoolis PDF
Uurimistööde vormistamine Kadrina Keskkoolis PDF
Kooli lõpetamine
Kadrina Keskkooli koolilõpueksam PDF
Kehalise kasvatuse eksam 12. klassile PDF
.
Õpilane, lapsevanem
Õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord Kadrina Keskkoolis PDF
Kadrina Keskkooli kodukord PDF
Õpilaste arenguvestluste läbiviimise kord Kadrina Keskkoolis PDF
Kadrina Keskkooli koolivormi statuut PDF
Kadrina Keskkooli koolikappide kasutamise kord PDF
Kadrina Keskkooli õpilaste tööpraktika juhend PDF
.
Õpetaja, koolitöötaja
Kadrina Keskkooli aineõpetaja/klassiõpetaja ametijuhend PDF
Kadrina Keskkooli mentori (õpetajale) ametijuhend PDF
Kadrina Keskkooli sotsiaalpedagoogi ametijuhend PDF
Kadrina Keskkooli eripedagoogi ametijuhend PDF
Kadrina Keskkooli haridustehnoloogi ametijuhend PDF
Kadrina Keskkooli arendusjuhi ametijuhend PDF
Kadrina Keskkooli korraldusjuhi ametijuhend PDF
Kadrina Keskkooli töökorralduse reeglid PDF
Kadrina Keskkooli töötasustamise kord PDF
Kadrina Keskkooli töötajate täiendkoolituse kord PDF
Ekskursioonide, matkade, õppekäikude jms läbiviimise ohutuse tagamise juhend Kadrina Keskkoolis PDF
Abivajajast ja hädaohus lapsest teatamise juhis PDF
Kadrina Keskkooli riidehoidja ametijuhend PDF
.
Õpilaskodu
Kadrina Keskkooli õpilaskodu kodukord PDF
.
Kool
Kadrina Keskkooli põhimäärus PDF
Kadrina Keskkooli arengukava 2016-2025 PDF
Kadrina Keskkooli tegevuskava 2022/2023. õppeaastaks PDF
Kadrina Keskkooli sisehindamise kord PDF
Kadrina Keskkooli sisehindamise aruanne 2010 PDF
Kadrina Keskkooli sisehindamise tagasisidearuanne 2011 PDF
Hädaolukorra lahendamise plaan Kadrina Keskkoolis PDF
Tulekahju korral tegutsemise plaan Kadrina Keskkoolis PDF
Kadrina Keskkooli aumedali omistamise statuut PDF
Kadrina Keskkooli Vilistlaskogu põhikiri PDF
Kadrina Keskkooli asjaajamiskord PDF
Kadrina Keskkooli temaatilise riikliku järelevalve õiend 2014 PDF
Kadrina Keskkooli töökeskkonna riskianalüüs PDF
Õppejuhi vabade ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord PDF
.
Varia
Kadrina Keskkooli teenuste ja ruumide kasutamise hinnad PDF
Kadrina Keskkooli andmekaitsetingimused ehk privaatsusavaldus PDF
.
Vormid (õpilane, juhendaja, lapsevanem)
Taotlus Kadrina Keskkooli direktorile õppetööst vabastamiseks PDF
Avaldus Kadrina Keskkooli õppejuhile mitteformaalse õppe arvestamiseks RTF
Mitteformaalse õppe arvestamine – Lisa 1. Huviringi tegevuse päevik RTF
Mitteformaalse õppe arvestamine – Lisa 2. Juhendaja hinnang RTF

 

Taotlusvormid kooli astujale
Taotlus Kadrina Keskkooli direktorile (1. klassi astuja) PDF RTF DOCX
Taotlus Kadrina Keskkooli direktorile (10. klassi astuja) PDF RTF DOCX
Taotlus Kadrina Keskkooli direktorile PDF RTF DOCX
Stuudium - Kadrina Keskkool
KiVa programm - Kadrina Keskkool
RIKSWEB - raamatukogu e-kataloog
Kadrina Keskkooli koolivormi e-pood
CADrina ITi ja NUTIfestival
Kadrina Keskkooli juubelinäitus

Kes on lehel

Meil on lehel 26 külalist ja 0 liiget

Toetajad

Vaata, mis on uut Kadrina valla kodulehel
Euroopa Liidu struktuurifondid
Erasmus+
Haridus- ja Noorteamet

Partnerid

Tartu Ülikool
Tallinna Tehnikaülikool
Eesti Lennuakadeemia
Tervist edendavad koolid (TEK)
VEPA Käitumisoskuste Mäng
ProgeTiigri programm
Kiusamisvaba Kool
KiVa programm
Ettevõtlik Kool